go up


Melde fra om skade:
Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg “meld skade på person”.
Du kan også ta direkte kontakt med ifs skadeavdeling på telefon 2149 5483.
Registrering og behandling skjer med det samme. Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


Barneidrettsforsikringen
(Gjelder for 10-12 års lisens – i 2014 er det de som er født i 2002, 2003 og 2004.)Grunnlisens og utvidet lisens (se dekningsgrad i tabellen under)
(De som er født 2001 og tidligere skal minimum betale grunnlisens.)
(Utvidet lisens kan velges av alle, dvs fra de som er født i 2004 og tidligere.)
NSF anbefaler utvidet lisens for de som er ofte i aktivitet – det gir bedre ytelser hvis noe skulle skje.


 


 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *


 


 


Samlet oversikt over alle tre lisensgrupper for 2014:


 

 


Forsikringsytelser


Grunn-


lisens


Utvidet lisens


10-12 års lisens


A


Idretts-/ulykkesdødsfall


Utbetales ved forsikredes død:


Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke dekket.


Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget


(Samboerstatus jfr. Forsikringsvilkår for idrettsforsikring):


Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år  (som er hjemmeværende hos forsikrede):


 


 


50.000


 


 


50.000


 


 


 


 


 


 


 


 


150.000


 


 


 


 


  50.000


 


 


50.000


B


Invaliditetserstatning


Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Se også vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen.


Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.


 


 


200.000


 


 


500.000


 


 


500.000


C


Tannskader


Egenandel:


 25.000


   1.000


 50.000


   1.000


  15.000


       500


D


Fysioterapeut/Kiropraktor


Egenandel


          –


          –


   3.500


   1.000


    3.500


    500


E


Privat klinikk


Etter avtale med forsikringsselskapet


Egenandel:


 


 


 4.000


   1.000


 


 


 10.000


   1.000


 


 


  –


    –


F


Behandlingsutgifter (øvrige)


Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år.


Egenandel:


 


 


 


15.000


   1.000


 


 


 


25.000


   1.000


 


  


15.000


    500


 


 


 


 

Forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse. Forsikringen gjelder under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste konkurransedag/treningsdag.

X