go up

Du forsikres i if… via NIFs barneidrettsforsikring til den dato du fyller 13 år, og etter denne dato via NSF.


 


Ved spørsmål om skade eller vilkår, ring if … på tlf 02400.


Husk at du ikke er forsikret før lisens er betalt.


 


Det er lovbestemt å ha løst startlisens.


Lisensen gir deg rett til å  delta i approberte stevner / kamper / arrangement, og gir deg idrettsforsikring og bladet Norsk Svømming.


 


For lisensåret 2003 skal de som er født i 1992 og tidligere betale lisens.


De som er født 1990 og tidligere kan velge mellom NSFs grunnlisens eller utvidet lisens.


De som er født 1991 og 1992 skal velge mellom 11-12 års lisens og utvidet lisens.


Lisensen er ikke gyldig før betaling er registrert i banken.


 


Lisens må være betalt før man stiller til start i approbert stevne / kamp / arrangement.


Ved all deltakelse i utlandet må utøver ha NSFs lisens. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens.


Klubben er allikevel ansvarlig i forhold til at utøver som representerer klubben i konkurranse har løst lisens (ref GE24).


 


Lisenssum 2003


Dette koster lisensen:


Grunnlisens


kr 300,-


Utvidet lisens


kr 415,-


11-12 års lisens


kr 265,-


 


Om lisensforsikringen


Forsikringen gjelder:


Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse. Forsikringen gjelder under opphold på konkurransestedet, dog høyst 1 uke før og 3 dager etter siste konkurransedag / treningsdag.


Skader som ikke blir meldt innen 3 mnd etter skadedato, skal sendes direkte til NSF.


Ved skade under konkurranser, må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder.


Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes / attesteres av trener eller lagleder og påføres klubbens stempel.


 


Særlige vilkår for Norges Svømmeforbunds lisensforsikring (Idrettsforsikring).


 


1.1  Generelt


For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og generelle vilkår, så fremt de ikke er


fraveket i bestemmelsene nedenfor. 


1.2  Hvem er forsikret


Forsikringen omfatter alle lisensierte utøvere tilsluttet NSF som har betalt lisens for


lisensperioden.


 


1.3  Hva forsikringen gjelder


Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett som inntreffer i


forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.


Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet –


ulykkestilfelle – som innteffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med


organisert idrettsutøvelse.


 


1.4  Når forsikringen gjelder


a) Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper og oppvisninger, under organisert trening i


idrettsarena.


Utenfor idrettsarena gjelder forsikringen for organisert fellestrening eller når det kan


dokumenteres at skaden skjedde under trening som inngår i planmessig treningsprogram som


er relevant for den gren det er løst lisens for.


b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved


opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.


Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra


skadevolder eller dennes forsikringsselskap.


c) Under reiseopphold som foregår utenfor klubbens hjemsted, gjelder forsikringen også under


oppholdet – dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurransedag, enten


utøverne er samlet eller hver for seg.


 


1.5  Hvilke begrensninger gjelder


a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.


b) Forsikringen gjelder ikke for utøver som er sykmeldt.


c) Forsikringen dekker ikke skader når påbudt sikkerhetsutstyr ikke er benyttet.


d) Forsikringen omfatter ikke belastningslidelser og slitasje.


e) Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke.


f) Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige


helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader


ved privat sykehus/klinikk, når det er tegnet utvidet lisens.


g) Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens.


h) Selskapet svarer ikke for medisinsk invaliditet under 5 %.


 


1.6   Nærmere om ytelsene


1.6.1  Behandlingsutgifter


Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter ifølge Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordninger, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisin forordnet av lege. 


1.6.2   Tannskade (ved utvidet lisens)


Gjelder behandling av tannskader inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen.


1.6.3   Fysioterapeut/kiropraktor /ved utvidet lisens)


Når det er tegnet utvidet lisens dekkes behandling utgifter til behandling rekvirert av lege og som ikke skjer hos fysioterapeut som er ansatt i klubben eller har avtale med klubben.


 


1.7  Melding av skade


Når skade antas å gi rett til erstatning, skal skaden straks meldes på eget


skademeldingsskjema som via NSF sendes til:


If…, Idrettsskade, Postboks 240, 1326 Lysaker


 


Fullstendige vilkår fåes ved henvendelse til if. Når lisensen er betalt, forsikres du av if og får bladet Norsk Svømming tilsendt. Ved adresseendring vennligst gi beskjed til NSF (nsf@svomming.no). Utøvere som ønsker / har behov for flere eller bedre ytelser, tegner selv tilleggsforsikringer direkte med if’s lokale forsikringskontor.


 


Registrering av utøvere


Registrering og etteranmelding av utøvere er tilgjengelig for klubbene på internettadresse: http://www.idrett.no/license.asp?id=384.


Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med utøvere.


 


I lisensregistreringen på web kan klubben, ved å krysse av i rubrikken «manuelt» når man skal be om faktura, få oppgitt KID-nummer for hver spiller. 
Når det krysses av «manuelt» vil ikke krav om betaling bli sendt ut.


NSF anbefaler at man ikke velger «send lisens til utøver/klubb». Velger man dette vil giro bli sendt, men det kan ta lang tid før man mottar giroen. Registreringer som er foretatt til og med tirsdager kl 24 blir sendt ut med B-post torsdager. Det vil si at i noen tilfeller kan det gå opp mot 14 dager før man mottar blankett.


 


Ved betaling av lisens (nettbank, telebank eller vanlig giro), KID-nummeret oppgis.


 


Vi ber om at utøvere som ikke har mottatt krav om lisens, og som må betale forsikringen innen kort tid, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling finner sted. 


 


Utøvere som kommer til i løpet av året er forsikret fra den dag fakturaen betales.


 


  


Forsikringsytelser


Grunnlisens


Utvidet lisens


11-12 års lisens


A


Idretts-/ulykkesdødsfall


Utbetales ved forsikredes død:


Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke dekket.


 


20.000


50.000


10.000


Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget


(Samboerstatus jfr. Forsikringsvilkår for idrettsforsikring.


 


150.000


 


 


Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år  (som er hjemmeværende hos forsikrede).


 


50.000


 


B


Invaliditetserstatning


Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Se også vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen.


Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.


150.000


300.000


300.000 


C


Tannskader


Egenandel*


15.000 
1.000 


50.000
1.000


15.000
500


D


Fysioterapeut/kiropraktor
Egenandel
3.500
1.000


3.500
500 


Behandlingsutgifter (øvrige)


Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år.


Egenandel*:


 


 


 


15.000


 


 


     1.000


 


  


 


25.000


 


 


     1.000


 


 


 


15.000


 


 


   500


 


 


NORGES SVØMMEFORBUND
Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo.
E-post: nsf@svomming.no – Telefon 2102 9000 – Telefaks 2102 9671


 


 

 

X