go up

Norges Svømmeforbunds lisenforsikring med If skadeforsikring fra 01.01.20081. Hvem er forsikret
Forsikringen omfatter alle lisensierte utøvere tilsluttet NSF som har betalt lisensen for lisens-perioden.

2. Hva forsikringen gjelder
2.1 FORSIKRINGSYTELSER
Forsikringen omfatter idrettsskade som rammer den forsikrede. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
2.2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
a) Forsikringen gjelder under konkurranser, kamper og oppvisninger, under organisert trening i idrettsarena. Utenfor idrettsarena gjelder forsikringen for organisert felles trening eller når det kan dokumenteres at skaden skjedde under trening som inngår i et planmessig treningsprogram som er relevant for den gren det er løst lisens for.
b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idretts utøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap.
c) Under reiseopphold som foregår utenfor klubbens hjemsted, gjelder for sikringen også under oppholdet – dog høyst en uke før første og tre dager etter siste konkurransedag, enten utøverne er samlet eller hver for seg.

3. Lisensforsikring
Hvilke forsikringsytelser den enkelte er forsikret for, er avhengig av om det er betalt for grunnlisens eller utvidet lisens. Forsikringsytelser og forsikringssummer er som følger:


 


 


 


Forsikringsytelser


Grunn-


lisens


Utvidet lisens


A


Idretts-/ulykkesdødsfall


Utbetales ved forsikredes død:


Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, er ikke dekket.


Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget


(Samboerstatus jfr. Forsikringsvilkår for idrettsforsikring.


Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år  (som er hjemmeværende hos forsikrede).


 


50.000


 


 50.000


 


 


 


 


 


150.000


 


 


 


 


  50.000


B


Invaliditetserstatning


Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Se også vilkårenes pkt. 6.3. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen.


Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


200.000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


400.000


C


Tannskader


Egenandel:


 25.000


   1.000


 50.000


   1.000


D


Fysioterapeut/Kiropraktor


Egenandel


          –


          –


   3.500


   1.000


E


Privat klinikk


Etter avtale med forsikringsselskapet


Egenandel:


 


 


 4.000


   1.000


 


 


 8.000


   1.000


F


Behandlingsutgifter (øvrige)


Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år.


Egenandel:


 


 


 15.000


 


 


   1.000


 


 


 25.000


  


 


1.000


 


4. Hvilke begrensninger som gjelder
4.1 a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.
b) Forsikringen gjelder ikke for utøver som er sykmeldt.
c) Forsikringen omfatter ikke belastningslidelse og slitasje.
d) Skade på briller/kontaktlinser dekkes ikke.
e) Forsikringen forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen. Selskapet vil kunne vurdere å godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved private sykehus/klinikk.
f) Utgifter ved behandling hos fysioterapeut/kiropraktor krever utvidet lisens.
g) Selskapet svarer ikke for medisinsk invaliditet under 5 %.

5. Nærmere om ytelsene (se tabell)


5.2 TANNSKADE
Gjelder for behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker, foretas innen 2 år fra skadedagen.
5.3 FYSIOTERAPEUT/KIROPRAKTOR
Når det er tegnet utvidet lisens, dekkes utgifter til behandling rekvirert av lege og som ikke skjer hos fysioterapeut som er ansatt i klubben eller har avtale med klubben.
5.4 BEHANDLINGSUTGIFTER FOR ØVRIG
Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter i flg. Trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunens refusjonsordning, samt sykehusopp-hold, forbindingssaker og medisin forordnet av lege.

6. Melding om skade
Når skade antas å gi rett til erstatning, skal skaden straks meldes på eget skademeldings-skjema som sendes til:
If Skadeforsikring
Postboks 240
1326 Lysaker
Skader som ikke er meldt innen 3 mndr. etter skadedato, skal sendes direkte til:
Norges Svømmeforbund, 0840 Oslo.
Ved skade under konkurranser, må skademeldingen bekreftes/attesteres av arrangør eller lagleder. Ved skade under trening/reiser må skademeldingen bekreftes/attesteres av trener eller lagleder.


Ved spørsmål om skade eller vilkår, ring if på telefon 6784 0470.
Skademeldingsskjema finner du her.


 


 


 


 

X