go up


  


  


 


 


 

Idrettstinget i Skien 11.-13. mai 2007 vedtok endringer i NIFs lov. Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer den 21.06.07 til NIFs lov § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett, samt delegeringsfullmakt av 21.06.07 for enkelte lovsaker fra Idrettsstyret til NIFs generalsekretær, idrettskretsene og særforbundene.

X