go up

Sikkerhet ved svømmeopplæring i skolen


 


Det formelle regelverket som gjelder for svømmeopplæring i grunnskolen er forskrift til opplæringsloven kapittel 12 om tryggleik for elevane, med spesiell vekt på §12-1b. 


Ҥ 12-1. Tryggleik for elevane
I tillegg til dei krav om førebygging av skade og ulykke som følgjer av andre lover og forskrifter, deriblant m.a. opplæringslova, dei delar av arbeidsmiljølova som er gjorde gjeldande for ulike opplæringssituasjonar og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., gjeld dette:


a) Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere forsvarleg i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. 


b) I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterlegare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig. For vidaregåande skole gjeld her berre det generelle kravet om tryggleik, slik det er formulert i bokstav a. 


c) Av pedagogiske og trafikktryggleiksmessige omsyn, og når trafikkforholda gjer det forsvarleg, kan det i samarbeid mellom skolen og politiet opprettast skolepatruljar. Skolepatruljar skal ikkje regulere trafikken, og skal ikkje stå ute i vegbana, men berre markere at nokon skal krysse vegen. Foreldra må samtykkje før ein elev blir sett til skolepatruljeteneste. 


d) I ordensreglementet for skolen kan det også takast inn føresegner som nærmare regulerer førebyggjande tiltak, t.d. i høve til å bruke sykkel eller rulleskøyter. 


e) Reglane for grunnskolen gjeld tilsvarande for skolefritidsordninga.”


 


Utdanningsdirektoratet har i april 2008 publisert et nytt rundskriv om forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen. Rundskrivet tar for seg de sikkerhetsmessige sidene ved innendørs og utendørs svømme- og livredningsopplæring. Direktoratet gir blant annet anbefalinger om antall personer som skal ha tilsyn med elevene, hvilke kvalifikasjoner tilsynet bør ha og krav til alarmplan. Dette rundskrivet erstatter Kunnskapsdepartementets rundskriv F-30/92.


 


Lenker til:


* Opplæringslova og forskrift til Opplæringslova


* Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, april 2008


 

X