go up

Nordiska Simförbundet


 


Bestämmelser för Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i simning


 


§ 1
Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i simning (ÖNMM) skall hållas första veckoslutet i oktober varje år.
Till Norden hör: Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.


 


§ 2
Följande turordning gäller:
2003  Island 
2004 Finland
2005 Norge
2006 Danmark
2007 Sverige
Som arrangör står respektive lands ”Simförbund” samt en lokal arrangör.


 


§ 3
Grenordningen skall vara följande:       


                PASS 1                         PASS 2
Gren 1-2   400 el 800 fritt  H   D     Gren 11-12    100 fritt     H   D
Gren 3-4    50 fjäril           H   D     Gren 13-14    100 fjäril    H   D
Gren 5-6   100 bröst         H   D     Gren 15-16    50 bröst     H   D
Gren 7-8   100 rygg          H   D     Gren 17-18    100 med.   H   D  
Gren 9-10  4×50 fritt         H   D     Gren 19-20    4×50 med. H   D


                 PASS 3
Gren 21       4×50 med.   MIX   (2 kvinnor och 2 män)
Gren 22-23  200 med.     H   D
Gren 24-25    50 rygg      H   D
Gren 26-27    50 fritt       H   D
Gren 28       4×50 fritt      MIX   (2 kvinnor och 2 män)


 


Åldersgrupperna följer FINA:s regler (MSW 1  Age Groups).


 


§ 4
För att få deltaga måste man tillhöra en förening som är ansluten till resp.lands ”Simförbund” och vara registrerad som Masters-simmare.
 
§ 5
Medalj utdelas till segraren. Medalj eller diplom till 2: a och 3: e placeringen.
Poäng kommer ej att räknas för föreningar eller länder.


 


§ 6
Inbjudan till ÖNMM skall finnas tillgänglig på arrangerande lands hemsida senast fyra (4) månader före tävling. Inbjudan ska även finnas tillgänglig på engelska.


 


§ 7
Inbjudan skall av arrangerande klubb utskickas med brev eller e-mail till samtliga länders Masterskommittéer.


 


§ 8
Arrangerande klubb bestämmer startavgifterna. Dessa får dock ej överstiga de som gäller vid Masters-EM


 


§ 9
Arrangerande lands Masterskommitté skall stå som värd för ÖNMM-konferensen i samband med ÖNMM.


 


§ 10
Varje land får deltaga med högst tre (3) representanter vid konferensen.
Varje land har en (1) röst vid ev. omröstning av regeländring.


 


§ 11
Ändringar av dessa bestämmelser kan ske efter att en motion insänts till arrangerande lands Masterskommitté senast en (1) månad före ÖNMM.


 


§ 12
Ändringar sker med majoritetsbeslut.


 


§ 13
Ändring av en bestämmelse kan även ske direkt vid Masterskonferensen om minst fyra (4) länder är överens om ändringen. (kvalificerad majoritet.)


 


§ 14
Varje lands Masterskommitté ansvarar för att respektive lands rekordlistor hålls uppdaterade.


 


§ 15
Rekordlistorna skall finnas på varje lands hemsida.


 


§ 16
Utsedd ansvarig, f.n. Bent Birkemose, DSLF Danmark, ansvarar för att Nordiska Rekordlistan hålls uppdaterad. Listan skall finnas utlagd på
Danmarks Masterskommittés hemsida.


 


§ 17
Varje lands Masterskommitté skall se till att nya nordiska rekord meddelas ansvarig för Nordiska Rekordlistan.


 


§ 18
Nordiska Rekordinnehavare erhåller diplom.


 


§ 19
Dessa bestämmelser för ÖNMM skall finnas på varje lands hemsida med uppgift om giltighetstid.


 


§ 20
På varje lands hemsida skall respektive Masterskommitté presenteras med postadresser, e-mailadresser samt gärna telefonnummer.


 


§ 21
Dessa regler gäller till och med nästkommande ÖNMM år 2003.


 


 


 

X