go up

Det har kommet informasjon til NSF om at enkelte klubber har til hensikt å la seg representere på Svømmetinget av ansatte i klubben. Dette er i så fall i strid med NIFs lov § 2 – 6 nr. 2: «En arbeidstaker i et organisasjonsledd (klubb/krets) kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.» som NSF må forholde seg til. Konsekvensen vil være at klubbens representant ikke blir godkjent, ikke vil ha tale-, stemme- eller forslagsrett. Klubber som endrer representanter må snarest sende mail til post@svomming.no med navn og kontaktinformasjon på de nye representantene.

X