go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

NSF oppfordrer også alle klubber til å sette seg inn i Folkehelseinstituttets (FHI) råd for idrett og svømming, Helsedirektoratets regler for arrangementer og FHIs råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter.

 

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund oppdateres fortløpende som retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres.

Reglene er sist oppdatert 02.02.22 og gjelder fra 01.02.22 kl. 23.00. Endringslogg finner du her.

 

NB! Norges Svømmeforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. Vær oppmerksom på at det kan være egne råd og regler lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

Norges Svømmeforbunds koronavettregler har følgende oppbygning:

 • Generelle regler for gjennomføring av aktivitet
 • Trening for barn
 • Trening for voksne
 • Arrangementer

Generelle regler for gjennomføring av aktivitet:

Ansvar

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets smitteverntiltak overholdes.
 • Det skal være en definert ansvarlig voksenperson til stede på all trening som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, særidrettslige koronavettregler og gjeldende sikkerhetsforskrift. Hvis det kun er én gruppe fra klubben som trener i anlegget, kan smittevernansvarlig være en trener. Hvis det er flere grupper som trener samtidig bør smittevernansvarlig være en annen person.
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.
 • Norges Svømmeforbund anbefaler sterkt at alle utøvere over 13år tar Idrettens Koronavettkurs. I tillegg bør alle trenere, ledere, tillitsvalgte og foreldre til utøvere på 12 år og yngre gjennomføre dette.
 • Klubben skal til enhver tid ha oversikt over hvem som er tilstede på de ulike tidspunktene under trening, arrangementer og konkurranser, slik at evt. kontaktsporing er mulig.
 • Idrettslaget/foreningen (som arbeidsgiver) skal gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare. Basert på risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Les mer om dette hos

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, som sitter i karantene eller isolasjon, eller som har symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Hygienerutiner

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. gode rutiner for vask av hender og noe utstyr før og etter aktiviteten.
 • Alle skal vaske hender før og etter trening, før og etter måltider, samt etter hosting, nysing, tørking av snørr, og ved toalettbesøk.
 • Alle skal forholde seg til anleggseiers retningslinjer for hygiene og vask.

 

Dusj og garderober

 • Det skal være smittevernfaglig forsvarlig drift av svømmehaller. Klubber og utøvere skal følge anvisninger fra anlegget når det kommer til bruk av dusj og garderober.
 • Det skal være 1m avstand mellom personer uansett alder i garderober/dusj.

 

Utstyr

 • Deltakerne bør ikke dele personlig utstyr der det er tett kontakt med ansikt og hender. For eksempel: vannflasker, badehetter, neseklype og briller.
 • Følg anvisninger fra anleggseier vedr. oppbevaring av bager, utstyrsnett etc.

 

Generell gjennomføring

Trening for barn og ungdom

Barn og unge kan trene som normalt innendørs og utendørs.

 

NB! Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Trening for voksne

 • Voksne kan trene som normalt innendørs og utendørs, med kontakt der det er nødvendig.
 • Med voksne menes personer fra og med 20 år.

 

NB! Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Norges Svømmeforbund sin definisjon på toppidrett:

Utøvere på Norges Svømmeforbunds landslag (senior, junior og aldersbestemte landslag) og utøvere som har oppnådd 600 Fina 2019 poeng på den internasjonale poengtabellen.

Ved gjennomføring av idrettsarrangement

 

Hva er et arrangement?

 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Kurs (eks. trenerkurs), seminarer, konferanser
 • Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

 

Avtandskrav

 • Krav om å holde minst en meter avstand gjelder ikke for utøvere på idrettsarrangementer.
 • Publikum som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser.

 

Antall til stede / publikum

 • Publikum som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

Krav til arrangør:

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid 19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

 

 • Norges Svømmeforbund anbefaler sterkt at alle deltakere på 13 år og eldre skal gjennomføre Norsk idretts koronavettkurs før man deltar på konkurranser, arrangement og samlinger. I tillegg bør alle trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre til utøvere på 12 år og yngre gjennomføre dette.
 • Norges Svømmeforbund oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd for reiser til utlandet (eks. ved konkurranser, samlinger og leirer). Rådene finnes på no.
 • Les Helsedirektoratets regler for gjennomføring av idrettsarrangement.
 • Alle klubber må sette seg inn i og følge reglene og risikoreduserende tiltak for arrangementer og aktivitetsleirer fra FHI: Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.
 • Disse reglene gjelder for arrangementer i alle grener i Norges Svømmeforbund.

Trening

Veiledningsheftet for trening er sist oppdatert 14.10.20 og eksemplene sist oppdatert 14.10.20

Arrangement/konkurranser/samlinger

Veiledningsheftet for arrangement er sist oppdatert 14.10.20, og eksemplet sist oppdatert 18.08.20

Koronavettregler er like viktige for alle! Med utgangspunkt i Koronavettkurs utarbeidet av Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund, har NSF laget et eget Tilrettelagt Koronakurs. Kurset er beregnet på de som ikke får tatt NIF sitt nettbaserte kurs og som trenger litt mer forklaringer undervis i kursgjennomføringen. Det er lagt opp til at kurset gjennomføres i felleskap for de av deltakerne som er aktuelle. En ansvarlig fra klubben leder kurset. Vi anbefaler å bruke nok tid til forklaringer og svare på spørsmål og at kursansvarlig forsikrer seg om om at innholdet er forstått.

Tilrettelagt Koronavettkurs

Kursbevis for gjennomført Tilrettelagt Koronavettkurs

X