go up

Hva er klassifisering?

Alle som skal delta i paraklassen i svømming (klasse for funksjonsnedsatte), må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige.

 • Det er ulike former for klassifisering ut fra hvilken type funksjonsnedsettelse en har.
 • Det er egne klasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede. Alle utøvere med en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet, kan klassifiseres. Men merk at det er minstekrav til grad av funksjonsnedsettelse for å få en klasse, så selv om en har en diagnose, er det ikke sikkert en får klasse.
 • Det er altså funksjonsgrad, og ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse.
 • Klassifisering gjøres av godkjente klassifisører, med unntak av utviklingshemmede, der bekreftelse/dokumentasjon på diagnose i de fleste tilfeller er tilstrekkelig.

 

Les også mer og se filmen om klassifisering i idrett på siden til Norges Idrettsforbund.

NSF funksjonshemmede klassifisering

Utøver som har fått klasse deltar som som vanlige på stevner sammen med resten av klubben. Forskjellen er at i stedet for å konkurrere i sin vanlig aldersbestemte klasse, vil utøveren delta i klasse tildelt i klassifiseringen. I større stevner og på NM konkurrerer alle med paraklasse mot hverandre. Sammenlikningsgrunnlaget er hvor nær de er verdensrekorden i sin klasse (% av verdensrekord). Den som i prosent er nærmest verdensrekorden i sin klasse, er vinner (Australsk modell).

Hvilke utøvere kan klassifiseres?

For å kunne klassifiseres må utøveren trene svømming aktivt og være medlem i klubb. Alle utøvere som en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet, kan klassifiseres. Det er også et krav om minstehandicap for å kunne få en klasse. Dette betyr at utøvere med kun minimale funksjonsnedsettelser kan falle utenfor WPS sitt system med klasser. Her oppstår av og til grensetilfeller, men testene som brukes for å avgjøre hvor i systemet utøvere passer inn, skal være nøyaktige nok til å kunne avgjøre hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor.

Basert på idrettenes egenart er det ulike krav til minste funksjonshemning i ulike idretter, noe som kan føre til at en utøver som har fått klasse i en annen idrett ikke får det i svømming, eller motsatt.

Utøvere med flere diagnoser, for eksempel bevegelseshemming og utviklingshemming, blir ikke klassifisert på bakgrunn av begge diagnoser. Det er da vanlig at en klassifiseres ut fra den diagnosen som er mest framtredende.

Utøvere/klubber som mener det er tildelt feil klasse i klassifiseringen, må ta kontakt med Norges Svømmeforbund.

 

World Para Swimming og internasjonal klassifisering. 

World Para Swimming (WPS), tidligere IPC Swimming, er svømmingens internasjonale forbund og de som er ansvarlig for og følger opp alt som som omhandler klassifisering. Klassifiseringssystemet som benyttes i dag er utviklet av Den Internasjonale Paralympiske Komité (IPC) og benyttes på alle stevner internasjonalt. Utøvere som skal konkurrere internasjonalt, må ha en internasjonal klassifisering.

Les mer om internasjonal klassifisering i eget dokument nederst på siden.

 

Klassifisering i de ulike hovedklasser

Klassifiseringen av bevegelseshemmede består av testing på land og i vann, samt observasjon i konkurranse. For bevegelseshemmede er det forskjellige klasser i de ulike svømmeartene. S-klassen omfatter svømmeartene rygg, crawl og butterfly, SB-klassen er for bryst, mens SM brukes i medley.

Utøvere som ønsker klassifisering, må fylle ut Skjema for klassifisering av bevegelseshemmede (skjema er nederst på siden). Skjema fylles ut av lege, foresatt eller eventuelt av trener.

 

Årlig klassifisering i november/desember på Åpen Parasamling

Norges Svømmeforbund tilbyr klassifisering for bevegelseshemmede på Åpen Parasamling, om ikke annen informasjon blir gitt. Dette er en årlig samling for nye utøvere, utøvere på vei opp og for landslaget. Behovet for klassifisering ut over dette, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Bevegelseshemmede konkurrerer i følgende klasser:

 •    S1-S10
 • SB1-SB9
 • SM1-SM10

De med størst funksjonshemming havner i klassene S/SB/SM 1. Så går det gradvis oppover slik at de med minst funksjonshemming havner i klassene S10 / SB9 / SM S10.

 

Del 1. Medisinsk test 

Den medisinske testen gjennomføres på land. Her testes muskelstyrke, bevegelighet og koordinasjon, alt ettersom hva som er utøverens største funksjonsnedsettelse. Poengsummene fra de ulike testene sammenfaller med funksjonsnivå, og på denne måten kan utøvere med forskjellige diagnoser sammenliknes. Ut fra resultatene i den medisinske testen får utøveren en poengsum som gir midlertidige klasser før utøveren vurderes teknisk i vannet.

 

Del 2. Funksjonell test i vann 

I bassengtesten gjennomfører utøveren en rekke øvelser i alle svømmeartene, i tillegg til start, vending og flytestilling. Utfordringen her er å skille mellom hva som er utøverens begrensninger med bakgrunn i funksjonshemmingen, og hva som er trenbare egenskaper. Dette sammenliknes med funnene i den medisinske testen, og utøveren får midlertidige klasser.

 

Del 3. Observasjon i konkurranse 

For nasjonal klassifisering er det ikke et krav om observasjon i konkurranse, men ved internasjonal klassifisering er konkurransen en del av selve klassifiseringen. Utøveren observeres da i konkurranse for å få bekreftet funnene i de to tidligere trinnene. I forbindelse med klassifisering i konkurranse må utøver svømme 100 m i en S-øvelse (crawl, rygg eller butterfly) og 100 m bryst, samt beherske alle fire svømmearter. Etter observasjon i konkurranse, får utøveren sine endelige klasser.

Utøvere under 18 år må inn til en ny klassifisering i løpet av et til to år, om det ikke blir gitt permanent klasse. Dette er på grunn av endringer i funksjonsnivå som kan skje med vekst. Utøvere som ikke har en stabil tilstand, for eksempel nevrologiske tilstander som er i stadig endring, kan ikke klassifiseres før de har vært stabile i minst ett år.

 

I Norge har vi en godkjent klassifisør for bevegelseshemmede, Ingrid Ravnan. Ingrid er utdannet fra IPC og er også internasjonal klassifisør for WPS (World Para Swimming).

Klassene S/SB/SM15 er for utøvere med hørselshemning. Det internasjonale døveidrettsforbundet, (ICSD) har fastsatt en grense for hørselstap til 55 dB på det beste øret, når det gjelder rett til deltakelse i idrett blant hørselshemmede. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.

 

Utøvere som vil konkurrere i klassen for hørselshemmede må fylle ut et audiogram på Hørselssentralen. Skjema sendes til Norges Svømmeforbund.

 

Skjema og mer informasjon

Audiogram – fylles ut på Hørselssentralen

 

Norges Døves Idrettsutvalg (NDI)

Informasjon fra NDI om klassifisering

Mer informasjon om døveidretten i Norge. (NIF)

Med synshemming menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglige funksjon.  Det finnes ulike grader og typer av synshemning med ulike årsaker. Synshemning deles ofte i tre grupper:

 • Som svaksynt regnes den som med beste korrigering først på 6m ser hva man normalt ser på 18m.
 • Som sterkt svaksynt regnes den som med beste korrigering først på 6m ser hva man normalt ser på 60m, eller som har et synsfelt på under 20 grader.
 • Som blind regnes den som kun kan skjelne mellom lys og mørke, eller ikke ser noe.

 

Ved klassifisering av synshemmede utøvere er det synsstyrke, samsyn og synsfelt som undersøkes, og International Blind Sport Association (IBSA) benytter et treklassesystem for inndeling. Klassene bygger på følgende synskriterier:

 

S11   Fra ingen lyspersepsjon i noen av øynene til lyspersepsjon, men uten evne til å gjenkjenne objekter eller konturer i noen retning eller avstand.
S 12 Fra evnen til å gjenkjenne objekter eller konturer til synsstyrke 2/60 og/eller et synsfelt på mindre enn 5 grader.
S 13 Fra synsstyrke 2/60 eller mer til synsstyrke 6/60 og/eller synsfelt 5 grader eller mer til synsfelt 20 grader.

.

All klassifisering gjøres ved optimale lysforhold og ved best mulig optisk korreksjon, det vil si at en utøver som har nytte av optiske hjelpemidler skal benytte disse under klassifisering, enten disse skal benyttes i konkurransen eller ikke.

 

Dersom du er synshemmet og ønsker å bli klassifisert for deltakelse i konkurranser i Norge skal følgende fremgangsmåte følges: 

 1. Skriv ut nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede eller kontakt Norges Svømmeforbund eller Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for å få et skjema tilsendt.
 2. Fyll ut opplysningene i del 1 (fylles ut av utøveren).
 3. Ta kontakt med en øyelege for å få gjennomført en synsundersøkelse. Øyelegen gjennomfører undersøkelsen og fyller ut opplysningene i del 2. Synsundersøkelsen som opplysningene baserer seg på skal ikke være eldre enn 6 måneder.
 4. Utøveren sender skjemaet til Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo / post@svomming.no
 5. Særforbund/NIF legger skjemaet fram for en IBSA klassifisør, som tildeler klasse (IBSA klassifisør fyller ut del 3 av skjemaet).
 6. Utøver får beskjed fra særforbund om hvilken klasse de skal konkurrere i.

 

Nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede.

 

NB! Utøveren er selv ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med en synsundersøkelse.

 

Kontaktpersoner 

Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt med Svømmeforbundet,  kristin@svomming 

I svømming konkurrerer mennesker med utviklingshemning i klasse S/SB/SM 14 (S brukes på fri, rygg og bytterfly, SB brukes for bryst og SM er Medley). For å kunne konkurrere på approberte stevner, må utøvers diagnose bekreftes inn til Norges Svømmeforbund (NSF), slik at klassen blir registrert i vårt påmeldings- og resultatsystem Medley. Klasse vil også være synlig for alle utøvere med lisens i oversikten over parautøvere på Medley. 

Nasjonal klasse kan tildeles på to ulike måter:

 1. Lege/annen godkjent helsepersonell skriver en bekreftelse på at utøver har en utviklingshemning. Denne bekreftelsen sendes til NSF v/ kristin@svomming.no  
 2. Utøver klassifiseres av NSF godkjent klassifisør i forbindelse med trening eller stevne. Klassifisør sender da resultat fra klassifiseringen til NSF. 

For utøvere i klasse S/SB/SM14 er det ingen unntak fra NSFs gjeldende svømmeregler.

 

Hva er utviklingshemming?

Diagnosen utviklingshemming innebærer at personer har betydelig svekket evnenivå, samt tydelige reduserte ferdigheter innen motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. For at diagnosen utviklingshemming skal kunne settes må tilstanden ha oppstått før personen er fylt 18 år.
Når det gjelde evnenivå, operer WHO med en grense på 70 i IQ, mens WIRTUS (World Intellectual Impairment Sport) har satt grensen for å konkurrere i idrett på 75 i IQ. NSF forholder seg til det som gjelder for idretten.

 

Internasjonal klassifisering

Utøvere som satser på svømming og er på et så høyt nivå at de er være aktuelle for landslaget, vil bli vurdert for å gå gjennom en internasjonal klassifisering. Denne klassifiseringen innebærer at flere spesifikke tester må gjennomføres og godkjennes nasjonalt og internasjonalt. Det er WIRTUS og WPS (World Para Swimming) som står for siste del av klassifiseringen. Siste del av klassifiseringen er deltakelse på et stevne internasjonalt.

Mer informasjon om internasjonal klassifisering er på WIRTUS sin hjemmeside.

Spørsmål knyttet til klassifisering generelt eller internasjonal klassifisering spesielt, rettes til NSF v/ Kristin Homb Internasjonal klassifisering eller rettes til NSF. v/ kristin@svomming.no

X