go up

Hederstegnbestemmelser

HE 1  Hederstegnkategorier
A. Norges Svømmeforbunds hedersbevisninger er:

1. NSFs gullmerke

2. NSFs fortjenestemedalje

3. NSFs diplom

4. NSFs hedersskjold

5. NSFs bragdmerke

 

HE 2  Tildelingskriterier

A. NSFs hedersbevisninger tildeles enkeltpersoner og organisasjoner for fortjenester innen svømmeidretten. For aktive idrettsprestasjoner utdeles kun NSFs bragdmerke.

I følge bestemmelsene kan hedersbevisninger tildeles personer som har gjort seg fortjent av svømmeidretten. Slike fortjenester gjelder også svømmesaken, generelt sett. Tildeling på sistnevnte grunnlag bør imidlertid bare skje unntaksvis. På samme måte bør det, om forholdene gjør det ønskelig, være adgang til å dele ut hedersbevisninger til organisasjoner (institusjoner o.l.) som ikke har direkte tilknytning til svømmeidretten, dersom de har ytet svømmesaken verdifull støtte. Som regel tildeles hedersbevisning organisasjoner o.l. bare ved markerte begivenheter f.eks. jubiléer o.l. Hver begivenhet vurderes for seg slik at tildeling ikke er bundet av bestemte regler.

Som norm for tildeling angis følgende holdepunkter:

Diplom deles ut ved 10, 25 og evt. 40 års jubiléer.

Hedersskjoldet deles ut ved 50, 100 og 125 års jubiléer og unntaksvis ved andre store begivenheter hvor denne spesielle oppmerksomhet høver best.

 

HE 3  Gullmerket

Gullmerket er Forbundets høyeste utmerkelse. Merket kan tildeles personer som i en årrekke har gjort seg særlig fortjent ved arbeid for svømmeidrettens fremme. Tildeling foretas av enstemmig forbundsstyre etter enstemmig innstilling fra hederskomiteen. Utdeling skjer fortrinnsvis på forbundstinget. Merket tildeles utenlandske personer som på en særlig fortjenstfull måte har virket for fremming av norsk svømmeidretts interesser. Tildeling kan bare skje til personer som tidligere har NSFs fortjenestemedalje. Med gullmerket følger diplom. Innehavere av gullmerket har gratis adgang til alle stevner, oppvisninger o.l. som arrangeres av forbundet eller tilsluttede organisasjoner.

 

HE 4  Fortjenestemedalje

NSFs fortjenestemedalje kan av styret tildeles personer som i flere år og på en meget fortjenstfull måte har arbeidet for svømmeidretten.

Medaljen kan også tildeles utenlandske personer som har bidratt til fremme av norsk svømmeidrett. I alminnelighet skal tildeling bare skje til personer som tidligere er tildelt NSFs diplom. Med fortjenestemedaljen følger diplom.

For tildeling av fortjenestemedaljen bør det som regel være ytet en innsats gjennom 10-15 år i lag, særkrets, utvalg eller forbundsstyre. Medaljen bør videre unntaksvis kunne tildeles personer for særdeles verdifull støtte på annen måte, f.eks. økonomisk hjelp av betydelig omfang, og for innsats i forbindelse med svømmeanlegg.

 

HE 5  Avgangsbestemmelser

Personer som allerede er tildelt NSFs gullmerke, har rett til å bære NSFs fortjenestemedalje.

 

HE 6  Diplom

NSFs diplom kan av styret tildeles personer, også utenlandske, for fortjenstfullt arbeid for svømmeidretten. For NSFs diplom kan også tildeles Forbundets egne og andre organisasjoner innen idretten ved spesielle anledninger.

For tildeling av diplom bør minstekravene være minst 5 års interessert arbeid for lag tilsluttet NSF, helst i samarbeid med noen virksomhet utenfor laget.

 

HE 7  Hedersskjold

NSFs hedersskjold kan tildeles forbundets ledd ved deres 50, 100 og 125 års jubileum For tildeling skal det gjennom alle år ha vært ytet en innsats av særlig betydning for NSFs virksomhet. Hedersskjoldet kan også tildeles norske og utenlandske organisasjoner innen idretten, som oppmerksomhet ved større spesielle anledninger. Unntaksvis kan det av Forbundsstyret tildeles utenomidrettslige organisasjoner som har ytet NSF tjenester som har vært av avgjørende betydning for svømmeidrettens utvikling.

 

HE 8  Forslag om tildeling

A. Forslag om tildeling av hedersbevisninger kan fremmes av lag og særkretser tilsluttet NSF, samt av medlemmer av Forbundsstyret. Forslagene skal være skriftlige, tilstrekkelig motivert og sendes i lukket konvolutt.

 

B. Lagene sender forslag gjennom sine respektive særkretser, som avgir sin uttalelse. Forslag må være Forbundsstyret i hende senest en måned før eventuell utdeling kan påregnes å finne sted. Styret behandler forslagene konfidensielt. For at et forslag skal kunne betraktes som bifalt, må styret enstemmig ha godkjent det. I tilfelle forslaget ikke bifalles, blir meddelelse om dette sendt forslagsstilleren konfidensielt. Styret fatter beslutningen om, på hvilken måte utdeling skal finne sted.

 

C. Søknader (forslag) skal være nøyaktig utfylt. Aspirantens navn (stavemåte) og fødselsdato må være omhyggelig brakt på det rene. Beskrivelsen av vedkommendes innsats skal være angitt nøyaktig og ikke i omtrentlige ordelag. (Et uttrykk som f.eks. «en rekke år» – eller «flere år» vil ikke bli godtatt.)

 

Prinsipielt bør den som foreslås ha mottatt en eller annen form for erkjennlighet innen svømmeidretten før han mottar hedersbevisning fra NSF. På søknaden skal derfor oppgis hvilke hederstegn vedkommende er tildelt fra egen eller annen organisasjon innen svømmingen (idretten). Har ikke vedkommende lag egen hedersbevisning anføres dette.

 

HE 9  Innstilling

Som rådgivende organ i saker vedrørende hedersbevisninger fungerer «Komiteen for NSFs hederstegn» oppnevnt av Forbundsstyret. Komiteen skal på anmodning avgi innstilling i samband med mottatte forslag til hedersbevisninger, og videre de forhold som angår praktiseringen av ovenfor gitte bestemmelser.

 

HE 10  Bragdmerket

A. NSFs bragdmerke deles ut for utmerket aktiv innsats til svømmere, vannpolospillere, stupere og synkronsvømmere etter følgende statutter:

1.Svømmere:

Norges Svømmeforbunds bragdmerke tildeles svømmere som oppnår 25 poeng etter nedenstående tabell.

Alle poeng skal oppnås i svømming.

2.Vannpolospillere:

Norges Svømmeforbunds bragdmerke tildeles vannpolospillere som oppnår 2 poeng etter nedenstående tabell, under forutsetning at alle poeng er oppnådd i vannpolo.

3.Stupere:

Norges Svømmeforbunds bragdmerke tildeles stupere som oppnår 15 poeng etter nedenstående tabell under forutsetning av at samtlige poeng er oppnådd i stup.

4.Synkronsvømmere:

Norges Svømmeforbunds bragdmerke tildeles synkronsvømmere som oppnår 15 poeng etter nedenstående tabell under forutsetning av at alle poeng er oppnådd i synkronsvømming.

 

Poeng fra de forskjellige grupper kan ikke slås sammen.

 

B. Poengberegning.

Poeng godskrives kun for seniormesterskap og seniorrekorder.

 

1. Olympiske leker og Verdensmesterskap

Svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo

Indv./par Lag
1.plass 10 p 10 p
2.plass 7 p 6 p
3.plass 6 p 4 p
4.plass 5 p 3 p
5.plass 4 p 2 p
6.plass 3 p 1 p
7.plass 2 p 1/2 p
8.plass 1 p 1/4 p

2. Europamesterskap

Svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo

Indv./par Lag
1.plass 7 p 7 p
2.plass 5 p 5 p
3.plass 4 p 3 p
4.plass 3 p 2 p
5.plass 2 p 1 p
6.plass 1 p 1/2 p
7.plass 1/2 p
8.plass 1/4 p

3. Nordisk mesterskap

Indv./par Lag
1.plass 3 p 1 p
2.plass 2 p
3.plass 1 p

4. Norgesmesterskap, senior

Indv./Par Lag
1.plass 1 p 1/4 p

5. Rekorder

Indv./par Lag
Verdensrekorder 10 p 5 p
Olympisk rekord 10 p 5 p
Europeisk rekord 6 p 3 p
Nordisk rek.50m bane 2 p 1 p
Nordisk rek. 25m bane 1 p 1/4 p
Norsk rek. 50m bane 1 p 1/4 p
Norsk rek. 25m bane 1/4 p 1/8 p

Rekord av høyere klasse gir ikke samtidig poeng for rekord av lavere klasse. Lagene sender søknad om tildeling av NSFs Bragdmerke til Norges Svømmeforbund.

 

HE 11  Rutiner / arkiv

Det føres omhyggelig arkiv over all korrespondanse. Vedtak protokollføres i særskilt protokoll, som oppbevares på låst sted.

Personer som er tildelt NSFs gullmerke får sine navn «fast» i NSFs årbok og «Svømmeguiden». Personer som tildeles diplom og/eller fortjenestemedalje, nevnes i årboka det år vedkommende utmerkelse utdeles.

Tapte merker kan erstattes mot betaling, når erklæring om tap foreligger.

X