go up

Norges Svømmeforbunds koronavettregler

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

NSF oppfordrer også alle klubber til å sette seg inn i Folkehelseinstituttets (FHI) råd for idrett og svømming, Helsedirektoratets regler for arrangementer og FHIs råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter.

 

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund oppdateres fortløpende som retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres.

Reglene er sist oppdatert 14.01.22 og gjelder fra 14.01.22. Endringslogg finner du her.

 

NB! Norges Svømmeforbunds koronavettregler er basert på nasjonale retningslinjer. Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 

Norges Svømmeforbunds koronavettregler har følgende oppbygning:

 • Generelle regler for gjennomføring av aktivitet
 • Trening for barn
 • Trening for voksne
 • Arrangementer

Generelle regler for gjennomføring av aktivitet:

Ansvar

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets smitteverntiltak overholdes.
 • Det skal være en definert ansvarlig voksenperson til stede på all trening som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, særidrettslige koronavettregler og gjeldende sikkerhetsforskrift. Hvis det kun er én gruppe fra klubben som trener i anlegget, kan smittevernansvarlig være en trener. Hvis det er flere grupper som trener samtidig bør smittevernansvarlig være en annen person.
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.
 • Norges Svømmeforbund anbefaler sterkt at alle utøvere over 13år tar Idrettens Koronavettkurs. I tillegg bør alle trenere, ledere, tillitsvalgte og foreldre til utøvere på 12 år og yngre gjennomføre dette.
 • Klubben skal til enhver tid ha oversikt over hvem som er tilstede på de ulike tidspunktene under trening, arrangementer og konkurranser, slik at evt. kontaktsporing er mulig.
 • Idrettslaget/foreningen (som arbeidsgiver) skal gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare. Basert på risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan, og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Les mer om dette hos

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, som sitter i karantene eller isolasjon, eller som har symptomer på luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

 

Ved mistanke eller bekreftet smitte

 • Les mer under Smittevern for idrett om hva som må gjøres hvis det er mistanke om smitte under en trening/arrangement.
 • Ved bekreftet smitte må klubb kontakte lokale helsemyndigheter, og Norges Svømmeforbund.
  • Varslingen til Norges Svømmeforbund: Det skal kun sendes varsel dersom utøveren er definert som toppidrettsutøver. Her det ikke behov for at særforbund får vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil være tilstrekkelig (med mindre det er en så liten idrett at dette ikke er nok til å anonymisere vedkommende). Norges Svømmeforbund varsler videre til NIF.
 • Ved bekreftet smitte må klubb forholde seg til råd og retningslinjer gitt av lokale helsemyndigheter.

 

Hygienerutiner

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. gode rutiner for vask av hender og noe utstyr før og etter aktiviteten.
 • Alle skal vaske hender før og etter trening, før og etter måltider, samt etter hosting, nysing, tørking av snørr, og ved toalettbesøk.
 • Alle skal forholde seg til anleggseiers retningslinjer for hygiene og vask.

 

Dusj og garderober

 • Klubber og utøvere skal følge anvisninger fra anlegget når det kommer til bruk av dusj og garderober.
 • Klubben må påse at smittevernregler overholdes også i garderober og dusj, for eksempler ved at de stiller med egne vakter, og at de er i dialog med anleggseier om rutiner rundt dette.
 • Det skal være 1m avstand mellom personer uansett alder i garderober/dusj.

 

Utstyr

 • Deltakerne skal ikke dele personlig utstyr der det er tett kontakt med ansikt og hender. For eksempel: vannflasker, badehetter, neseklype og briller.
 • Ved bruk av utstyr der det er behov for at utøvere deler, eks. manualer, treningsmatter, beinsparkplater, baller etc. skal god håndhygiene gjennomføres før og etter bruk, og det vurderes om det skal rengjøres mellom hver gruppe.
 • Følg anvisninger fra anleggseier vedr. oppbevaring av bager, utstyrsnett etc.

 

Generell gjennomføring

 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Det er viktig å ivareta generell sikkerhet for aktiviteten, både innendørs og utendørs ihht. sikkerhetsforskrifter, og Open Water vettregler.

Trening for barn og ungdom

NB! Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Det kan være flere grupper i anlegget samtidig, forutsatt at dette skjer ihht. smittevernfaglig forsvarlig drift av svømmeanlegget.
 • Baby- og småbarnssvømming kan gjennomføres med én foresatt per barn til stede
 • Ingen syke skal møte på trening.
 • Det skal praktiseres god hygiene.
 • Det kan være normal kontakt under aktiviteten.
 • Opplæring: Det kan gjennomføres normal opplæring for barn. For nivåer der det er behov for at instruktør over 20 år er i nærkontakt med barn pga. sikkerhet, skal denne nærkontakten begrenses til det mest nødvendige.
 • Toppidrett: Norges Svømmeforbunds definisjon på utøvere som havner under begrepet toppidrett er: Utøvere på «Norges Svømmeforbunds landslag (senior, junior og aldersbestemte landslag) og utøvere som har oppnådd 600 Fina 2019 poeng på den internasjonale poengtabellen.»

Trening for voksne

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
 • Med voksne menes personer fra og med 20 år.

 

NB! Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Norges Svømmeforbund sin definisjon på toppidrett:

Utøvere på Norges Svømmeforbunds landslag (senior, junior og aldersbestemte landslag) og utøvere som har oppnådd 600 Fina 2019 poeng på den internasjonale poengtabellen.

Ved gjennomføring av idrettsarrangement

 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

 

Hva er et arrangement?

 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Kurs (eks. trenerkurs), seminarer, konferanser
 • Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

 

Avtandskrav

 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:
  • Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement

 

Unntakene om avstand gjelder for utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere, men ikke for publikum.

 

Antall personer

Det anbefales å begrense gruppestørrelsen på konkurranser for barn og unge under 20 år.

Det er unntak fra avstandskravet for utøvere under 20 år på innendørs idrettsarrangementer.

 

Følgende personer skal ikke regnes med i totalantallet:

 • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • utøvere og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten
 • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

 

Antall til stede / publikum

 • Maksimalt 30 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, maksimalt 200 personer hvis det er faste tilviste plasser.
  • Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.
 • Munnbindpåbud for publikum.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

 

Krav til arrangør:

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid 19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. Oversikten skal oppbevares i 14 dager før den slettes. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

 

 • Norges Svømmeforbund anbefaler sterkt at alle deltakere på 13 år og eldre skal gjennomføre Norsk idretts koronavettkurs før man deltar på konkurranser, arrangement og samlinger. I tillegg bør alle trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre til utøvere på 12 år og yngre gjennomføre dette.

 

 • Norges Svømmeforbund oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd for reiser til utlandet (eks. ved konkurranser, samlinger og leirer). Rådene finnes på no.
 • Les Helsedirektoratets regler for gjennomføring av idrettsarrangement.
 • Alle klubber må sette seg inn i og følge reglene og risikoreduserende tiltak for arrangementer og aktivitetsleirer fra FHI: Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.
 • Arrangør har mulighet til å begrense hvilke klubber som kan inviteres til arrangementet, for å sørge for at klubber i nærområdet får delta, og begrense reisevirksomhet.
 • Disse reglene gjelder for arrangementer i alle grener i Norges Svømmeforbund.

Trening

Veiledningsheftet for trening er sist oppdatert 14.10.20 og eksemplene sist oppdatert 14.10.20

Arrangement/konkurranser/samlinger

Veiledningsheftet for arrangement er sist oppdatert 14.10.20, og eksemplet sist oppdatert 18.08.20

Koronavettregler er like viktige for alle! Med utgangspunkt i Koronavettkurs utarbeidet av Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund, har NSF laget et eget Tilrettelagt Koronakurs. Kurset er beregnet på de som ikke får tatt NIF sitt nettbaserte kurs og som trenger litt mer forklaringer undervis i kursgjennomføringen. Det er lagt opp til at kurset gjennomføres i felleskap for de av deltakerne som er aktuelle. En ansvarlig fra klubben leder kurset. Vi anbefaler å bruke nok tid til forklaringer og svare på spørsmål og at kursansvarlig forsikrer seg om om at innholdet er forstått.

Tilrettelagt Koronavettkurs

Kursbevis for gjennomført Tilrettelagt Koronavettkurs

X