go up
Les hele saken

Organisasjon – NM-klubb

 • I en NM-klubb har man en virksomhetsplan og en sportslig plan som man hele tiden jobber etter. Styret, ansatte og frivillige vet hvem klubben er og hvor den vil i fremtiden. En virksomhetsplan utarbeides i fellesskap og vedtas på årsmøtet.
 • En sportslig plan er en plan som på kort og lang sikt beskriver klubbens sportslige hovedmål, delmål, tiltak og strategier.
 • Klubben har rutiner for lovpålagte oppgaver under full kontroll. Det er oversikt over medlemmene, og over økonomien. Klubben har et godt kontrollutvalg, og engasjert revisor hvis det trengs.
 • Det er gode rutiner for innhenting av politiattest,  og barneidrettsansvarlig har kontroll på rollen sin.
 • Klubben har også en klubbhåndbok som rutiner, retningslinjer og rolleavklaringer for klubben er skrevet ned i, og denne brukes av både ansatte, styret og frivillige. Klubben bør utarbeide et årshjul som inneholder frister for søknader til ulike stipender og støtteordninger
 • Klubben er et Rent Idrettslag, og det er synlig på hjemmesiden.
 • Klubben har kanskje ansatte, både daglig leder, grenskoleansvarlig, trenere og instruktører. Klubben har kunnskap om, og er trygg på sin rolle som arbeidsgiver. Arbeidsgiveransvaret hviler på styreleder, og styreleder kan delegere det operative ansvaret som nærmeste overordnet til f.eks. trenere og instruktører til daglig leder.
 • Klubben samarbeider godt med klubber i nærheten. Områder det er naturlig å samarbeide om kan være utdanning, instruktørsamlinger, treningshelger, leire og stevner.
 • NM-klubben kommuniserer godt med sine medlemmer, ansatte og frivillige. Det er en oppdatert hjemmeside med viktig informasjon. Facebook, Instagram og andre sosiale medier oppdateres jevnlig med det siste som skjer. Det er gode rutiner for hvordan kommunisere internt og eksternt. Klubben har kanskje flere samarbeidspartnere som man ivaretar godt.
 • Det er givende å være engasjert i en klubb hvor ting fungerer. Tydelige instrukser og mandater gjør det enkelt å være frivillig i klubben. Det er tydelige kommunikasjonslinjer og god kommunikasjonsflyt. De frivillige får anerkjennelse og ros.
 • Klubben har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Klubben følger NIF sine retningslinjer, og styret er ansvarlig for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Styret er også kjent med veilederen for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep i klubben. Klubben oppfordres til å bli en «Trygg på trening»-klubb, og gjennomføre programmet i klubben.
 • Det er plass for alle i klubben, uavhengig av familiens økonomi. Det er fokus på å holde kostnadene lave, også med tanke på treningsleirer.  Klubben har støtteordninger til de som trenger det. Klubben oppfordres til å bli en «Alle med»-klubb, og gjennomføre «Alle med»-programmet i klubben
 • Klubben kjenner til NIF sine retningslinjer mot vold og trusler i idretten.

Må ha på plass

Klubben må ha en lov som samsvarer med NIFs regelverk.

Les mer om lovnorm

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Les mer om årsmøtet

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF.

Les mer om medlemssystem

Klubben skal ha kontroll på at gjeldende regnskapsbestemmelser etterleves, og ha kontroll på klubbens økonomi.

Mer om økonomi

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Alle klubber skal ha en politiattestansvarlig.

Les mer om politiattest

Klubben kjenner til idrettens barnerettigheter, bestemmelse for barneidrett og har en engasjert barneidrettsansvarlig som følger opp barneidretten i klubben.

Les mer om barneidrett

Hvis klubben har ansatte må de ansatte ha fått en gyldig kontrakt.

Klubbpakka.no er en gratis tjeneste for klubber i NSF. Her finner dere eksempler på kontrakter for ulike roller i våre klubber skrevet av idrettsadvokatene:

Klubbpakka.no

Les mer på disse to sidene om arbeidsgiveransvar:

Arbeidsgiveransvar NSF

Arbeidsgiveransvar NIF

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personvernregelverket kan oppleves omfattende og uoverkommelig. Klubben må sette seg inn i hvilke regler som gjelder for idretten, og ha rutiner for behandling av personopplysninger.

Mer om personvern

NM-klubben har mange utøvere som konkurrerer, også på høyt nivå. Klubben har vedtatt sin egen anti-doping policy, er et sertifisert Rent Idrettslag og alle utøvere på 15år og eldre har gjennomført Ren Utøver. Klubben har rutiner for å bli re-sertifiert og oppdatere sin anti-doping policy når Rent Idrettslag sertifiseringen utløper.

Rent Idrettslag

Bør ha på plass

For å skape utvikling i et idrettslag, må vi først bli enige om hva idrettslaget vil, og så finne ut hvordan vi skal jobbe for å oppnå det vi er enige om.

En virksomhetsplan er et godt hjelpemiddel for å beskrive hvordan vi vil utvikle idrettslaget. Virksomhetsplanen er også et godt hjelpemiddel for å gjøre riktige prioriteringer, og legge innsats og kontinuitet i de oppgavene som er viktigst.

Mer om virksomhetsplan

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget. Det kan også være lurt å ha en egen håndbok for grenskolen. Sjekk ut under ressurser i tryggivann.no for eksempler på dette.

Et velfungerende styre, engasjerte utvalg og dyktige frivillige/ansatte er avgjørende for at man skal kunne nå de målene man har satt for sin klubb. Derfor er det viktig at alle roller i klubben, og hvilke oppgaver de ulike rollene skal gjøre er nedskrevet og kjent. Det er lurt å ha de nedskrevet i klubbhåndboka, og at det ligger synlig for alle medlemmer.

Styrets ansvar

Eksempler på Klubbhåndbok fra ulike klubber i Norge:

Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet. Det er viktig at du som har ansvar for å håndtere et varsel, får god bistand og gode verktøy for å løse denne viktige oppgaven. Du finner derfor informasjon om prosessen i varslingssaker, digitalt system for varsler og informasjon om hvordan motta et varsel via lenkene over.

Mer om varsling

Alle klubber og styrene i klubber bør ha oversikt over hvilke oppgaver som skal gjøres når. Klubbhåndboka er et godt verktøy, men lag gjerne et eget digitalt årshjul i tillegg.

Klubben kan lage så mange årshjul man ønsker, og det er gratis.

Mer om digitalt årshjul

Ved siden av skolen, er idrett og fritidsaktiviteter den viktigste fellesskaps- og inkluderingsarenaen for barn og unge. Allikevel er det mange som faller utenfor på bakgrunn av familiens økonomiske situasjon. Idrettslaget bør derfor være bevisste totalkostnaden for deltagelse og tilpasse tilbudet for å sikre at alle barn og unge for muligheten til å delta.

Mer om inkludering

Kjenner til og bruker ulike

retningslinjer og veiledere:

Seksuell trakassering og overgrep:

Seksuell trakassering

Vold og trusler: 

Vold og trusler

Mobbing:

Mobbing

Rasisme og diskriminering:

Rasisme og diskriminering

Retningslinjer bilder og video:

Filming

Bilder og video

Kan ha på plass

Gjennomfør kurset Trygg på trening i klubben. Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir deltakerne kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

God kommunikasjon internt blant styret, ansatte og trenere, og eksternt til medlemmer er viktig for klubben. Klubben har en klar kommunikasjonsstrategi på hva som skal kommuniseres når, hvor og av hvem.

Les mer om Idrettens digitale tjenester. Her er det flere tips til informasjonsverktøy som klubben kan bruke for å kommunisere bedre med medlemmene og styret.

Digitale tjenester

 

Medlemmene er klubbens viktigste ressurs. Det er viktig å lytte til hva medlemmene sier, hva de savner og ønsker seg av aktivitet. Send ut gratis medlemsundersøkelser kalt Members 1st.

Members 1st

Klubben har kanskje sponsorer, eller samarbeidspartnere som dere har en plan for å ivareta. Ha god dialog med sponsorer, inviter de med på ulike arrangementer, eller tilby sponsoren aktiviteter eks. svømmeopplæring, aktivitetsdag osv.

X