go up

Organisasjon – Eliteklubb

 • Klubben bør ha tydelige mål om vekst og utvikling på veien videre. Først og fremst er aktivitetsutvikling viktig for å få til mest mulig givende aktivitet. Med et godt aktivitetstilbud og en synlig profil i lokalmiljøet vil klubben kanskje også bli attraktiv for potensielle samarbeidspartnere.
 • I eliteklubben er det virksomhetsplanen og sportslig plan som man hele tiden jobber etter. Styret, ansatte og frivillige vet hvem klubben er og hvor den vil i fremtiden. En virksomhetsplan utarbeides i fellesskap og vedtas på årsmøtet. 
 • En sportslig plan er en plan som på kort og lang sikt beskriver klubbens sportslige hovedmål, delmål, tiltak og strategier.
 • Ledelsen i klubben følger jevnlig opp virksomhetsplanen, og det er årlige sjekk for å se hvordan man ligger an for å nå målene.
 • Klubben har rutiner for lovpålagte oppgaver under full kontroll. Det er oversikt over medlemmene, og over økonomien. Daglig leder har oversikt over økonomi og rapporterer ofte til styret.
 • Det er gode rutiner for innhenting av politiattest,  og barneidrettsansvarlig har kontroll på rollen sin.
 • Klubben har også en klubbhåndbok som rutiner, retningslinjer og rolleavklaringer for klubben er skrevet ned i, og denne brukes av både ansatte, styret og frivillige. Klubben bør utarbeide et årshjul som inneholder frister for søknader til ulike stipender og støtteordninger
 • Klubben er et Rent Idrettslag, og det er synlig på hjemmesiden. 
 • Klubben har daglig leder, ansatt grenskoleansvarlig og flere trenere og instruktører. Klubben har kunnskap om, og er trygg som på rolle som arbeidsgiver. Arbeidsgiveransvaret hviler på styreleder, og styreleder har delegert det operative ansvaret som nærmeste overordnet til f.eks. trenere og instruktører til daglig leder.
 • Klubben samarbeider godt med klubber i nærheten. Områder det er naturlig å samarbeide om kan være utdanning, instruktørsamlinger, treningshelger, leire og stevner.
 • Eliteklubben kommuniserer godt med sine medlemmer, ansatte og frivillige. Det er en oppdatert hjemmeside med viktig informasjon. Facebook, Instagram og andre sosiale medier oppdateres jevnlig med det siste som skjer. Det er gode rutiner for hvordan kommunisere internt og eksternt. Klubben har kanskje flere samarbeidspartnere som man ivaretar godt.
 • Det er givende å være engasjert i en klubb hvor ting fungerer. Tydelige instrukser og mandater gjør det enkelt å være frivillig i klubben. Det er tydelige kommunikasjonslinjer og god kommunikasjonsflyt. De frivillige får anerkjennelse og ros.
 • Klubben har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Klubben følger NIF sine retningslinjer, og styret er ansvarlig for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Styret er også kjent med veilederen for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep i klubben. Klubben oppfordres til å bli en «Trygg på trening»-klubb, og gjennomføre programmet i klubben.
 • Det er plass for alle i klubben, uavhengig av familiens økonomi. Det er fokus på å holde kostnadene lave, også med tanke på treningsleirer.  Klubben har støtteordninger til de som trenger det. Klubben oppfordres til å bli en «Alle med»-klubb, og gjennomføre «Alle med»-programmet i klubben
 • Klubben kjenner til NIF sine retningslinjer mot vold og trusler i idretten.

Klubben har alt dette på plass:

 • Har oppdatert lovnorm
 • Har godkjent elektronisk medlemssystem
 • Følger regnskapsbestemmelser
 • Politiattestansvarlig
 • Barneidrettsansvarlig
 • Kontrakter (hvis klubben har ansatte)
 • Følger personvernbestemmelser
 • Retningslinjer seksuell trakassering
 • Retningslinjer økonomi som barriere
 • Er et Rent Idrettslag
 • Virksomhetsplan (og årlig avsjekk av denne)
 • Sportslig plan
 • Godt samarbeid med OLT og andre klubber

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Klubbhåndbok (med info om grenskolen)
 • Handlingsplan
 • Årshjul
 • HMS-plan
 • Kommunikasjons-strategi

Klubben kan ha dette på plass:

 • Har klubbesøk/ulike besøk for utvikling av klubb
 • Samarbeidspartnere, og plan for å ivareta disse

Ressursbank

Her kommer ressurser og tips. Se også lenker lenger ned på siden

For klubbledelsen

For mer info om klubbledelse og arbeidsgiveransvar, ta en titt på denne siden.

Klubbpakka.no

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen fri tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for klubber i Norges Svømmeforbund spesielt. Nye dokumenter som er utviklet spesielt for svømmeklubber er ansettelsesavtaler for daglig leder, hovedtrener, trener og trener på timebasis. Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer. Se her for innlogging til Klubbpakka: www.klubbpakka.no. Du må ha passord for å logge deg inn, ta kontakt med cathrine@svomming.no, for å få tilsendt passord.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

X