go up

Ledelse – Eliteklubb

 • Daglig leder har en viktig rolle med å følge opp daglig drift i eliteklubben. Hovedtrener og grenskoleansvarlig rapporterer til daglig leder, som igjen rapporterer til styret.
 • Styret følger opp daglig leder og økonomi. Det er tydelig hva daglig leder kan ta avgjørelser på og hva det må gjøres styrevedtak på. Styret er trygg på rollen som arbeidsgiver og har medarbeidersamtaler med daglig leder.
 • Det er et styrende styre som har fokus på å følge opp økonomi og at klubben jobber etter målene i virksomhetsplan og sportslig plan. Ledelsen bruker tid på utvikling av klubben.
 • Klubbens normale drift fungerer godt, og ledelsen har kontroll på det som er lovpålagt og har gode rollebeskrivelser i styret og hos ansatte.
 • Ut fra virksomhetsplanen bør det lages handlingsplaner som beskriver styrets og de ansattes innsatsområder for den kommende perioden/sesongen.
 • Klubben bør være godt representert på møteplasser for ledere da dette er nyttige arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. Daglig leder og grenskoleansvarlig er med i NSFs nettverk for daglig ledere og svømmeskoleansvarlige.
 • Ungdom sees på som en stor ressursgruppe, og det jobbes for at ungdom er bredt representert i klubben – ungdom er instruktører, trenere og dommere, ungdom er i styre, utvalg og arbeidsgrupper og ungdom er frivillige. Årlig sendes ungdom på Lederkurs for ungdom.
 • Samarbeid mellom grenskoleansvarlig og hovedtrener er god, og de jobber for å oppnå god overgang mellom opplæring i grenskolen og trening/konkurransegrupper.

Klubben har alt dette på plass:

 • Lovlig valgt styre
 • Valgkomité
 • Årsmøte
 • Kontrakter (klubbpakka.no)
 • Nedskrevne rollebeskriverlser på alle i styret
 • Ansatt daglig leder og grenskoleansvarlig
 • Tydelig rolle på grenskoleansvarlig og daglig leder
 • Deltar på Kompetansehelga og Trener/Lederkonferansen med noen i styret og ledelsen
 • Deltar i nettverk for daglig ledere og svømmeskoleansvarlige

Klubben bør jobbe for å ha dette på plass:

 • Organisasjonskart
 • Styreinstruks
 • God kommunikasjon mellom styret, frivillige og ansatte
 • Styret har god kompetanse – har tatt styrearbeid i praksis og e-læring

Klubben kan ha dette på plass:

 • Har godt nettverk med ledelsen i klubber i lokalmiljøet
 • Gode rutiner for å ivareta og rekruttere frivillige

Ressursbank

Ressurser og tips kommer snart

X