go up
Les hele saken

Aktivitetstilbud – Breddeklubb

  • Som breddeklubb er det viktigste fokuset å ha god og variert aktivitet til medlemmer i alle aldre.
  • Det er viktig med kvalitet på opplæringen dere tilbyr. Derfor anbefaler vi alle klubber i Norges Svømmeforbund å bruke våre grenskoler, og ha fokus på varierte aktiviteter til alle medlemmer.
  • Klubben har gjerne flere grener, eller Vill i vann aktivitet, slik at medlemmene kan velge den vannaktiviteten som passer dem best.
  • Gjennom klubbens grenskole tilbys opplæring med god kvalitet. God kvalitet vises blant annet gjennom god organisering, flinke instruktører og god informasjonsflyt internt og eksternt.
  • Norges Svømmeskole, nasjonal plan for svømmeopplæring, er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre, uavhengig av funksjonsgrad, og skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet. Klubber med svømming anbefales å følge Norges Svømmeskole sine prinsipper.
  • Klubbene som ikke tilbyr svømming anbefales å tilby opplæring innen sin gren, via grenskolene til Norges Svømmeforbund, eks. Norges Stupskole, Norges Synkronskole, Minipolo og Wet Card.
  • Det anbefales også at breddeklubben tilbyr flere grener og Vill i vann aktivitet.
  • Klubbens bør tilby alle nivåer i den/de grenskolene klubben har, for barn, ungdom og voksne.
  • Hvis klubben har mulighet, så tilbyr de treningsgrupper for de som er ferdig med opplæring, der sosialt miljø, mestring og variert aktivitet er i fokus.

Må ha på plass

Det er viktig med god kvalitet på opplæringen, bra rekruttering og utdannede instruktører. Norges Svømmeforbund har grenskoler i alle våre grener:

Para svømmeidrett er betegnelsen på all vår aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til mosjon, trening og konkurranser. Og svømmeidrett er noe de aller fleste kan drive med, uansett funksjonsnedsettelse. Dere som er i klubb, trenger ikke være eksperter på funksjonsnedsettelser og tilrettelegging. Det viktigste er å være åpen, nysgjerrig og løsningsorientert.

Alle klubber bør gjøre en kartlegging og ta stilling til hvordan de kan legge til rette og gi tilbud til en eller flere parautøvere (både opplæring og trening). Det bør også være informasjon på hjemmesiden som sier noe om tilbud som finnes – eller hva klubben gjør når det kommer henvendelser og hvilket tilbud de kan gi.

Mer om praraidrett

I tillegg til det som skjer i bassenget, må det være noe aktiviteter på land, eks. basistrening, landtrening, osv.

Landtrening

Skadefri.no

Bør ha på plass

Hvis klubben har mulighet bør man tilby trening på mosjonsnivå for utøvere som er ferdig med nivåene i grenskolen. Evt. deltakelse på lokale konkurranser hvis utøverne ønsker dette.

Treningsgrupper

Klubben bør også tilby opplæring i ulike grener og stilarter til ungdom og voksne. Disse bør organiseres i egne grupper, og ikke sammen med barn i grenskolen.

Bredde og folkehelse

Breddeaktivitet som har fokus på mestring, lek og variert aktivitet i vann.

Mer om Vill i vann

Kan ha på plass

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys flere grener i klubben. Start gjerne med grenskolen i den aktuelle grenen.

Sjekk ut de ulike grenene i menyen øverst på siden.

Starte ny gren

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan det tilbys camper og aktiviteter for barn og ungdom i ferier. Sjekk gjerne ut om kommunen, fylket eller andre organisasjoner har midler dere kan søke om for å gjøre ferieaktiviteten rimeligere for deltakerne.

Hvis klubben har mulighet og kapasitet, kan klubben tilby svømmeopplæring for barnehagebarn med midler fra fylkeskommunen. Sjekk ut deres fylkeskommune.

Hvis klubben har utøvere i vannpolo eller synkron, kan de delta på den årlig Vannpolohelga eller Synkronhelga. Hør med vannpoloutvalget eller synkronutvalget når neste samling er.

En sportslig plan viser hvilke sportslige mål man har, og hvordan man skal arbeide for å nå dem. Planen bør skille mellom ulike alderssegment og satsingsnivåer. Innholdet bør være i tråd med idrettslagets øvrige planer, mål og visjon. Den sportslige planen er et godt verktøy for å sikre at aktiviteten i idrettslaget bygger opp under samme mål.

Norges Svømmeforbund har egen sportslig plan for svømming som ligger på nett, og for de andre grenene går man inn på dette på trenerkurs.

Sportslig plan svømming

Hvis klubben har utøvere på 15 år eller eldre som er med i konkurranser, bør alle gjennomføre Ren Utøver.

Ren utøver

X