go up

2020 og 2021 er år som både har vært og er utfordrende for mange klubber med reduserte eller ingen tilbud om trening og konkurranser. Både svømming og andre idretter har fått tilbakemeldinger om at parautøvere har fått mindre oppfølging enn andre og at dette også gjenspeiler seg med større frafall.

For å stimulere og hjelpe klubbene med reetablere og ta vare på både nye og eksiterende medlemmer med funksjonsnedsettelse, kan klubbene for 2021 søke til tilskudd fra Norges Svømmeforbund. Hensikten er altså å bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir godt ivaretatt i klubben gjennom inkluderte eller egne tilbud.

Det kan søkes om tilskudd til 

 • Alle tiltak og tilbud som sikrer at personer med utviklingshemming har et godt tilbud i klubben
 • Tiltak som er nødvendig for å sikre at øvrige parautøvere får et godt tilbud og nødvendig oppfølging læring og utvikling
 • Alle tiltak/tilbud må gjennomføres i 2021
 • Tiltak/tilbud må innebære en merkostnad for klubben (f.eks. en ekstra trener i en gruppe med en eller flere parautøvere).  
 • Det må rapporteres på bruk av midlene i etterkant

Vi ser at personer med utviklingshemming har vært en særlig sårbar gruppe gjennom pandemien. Når den organiserte aktiviteten er stengt ned eller det er restriksjoner, har mange med utviklingshemming stått helt uten tilbud. Selv om det fortsatt kan være restriksjoner gjennom 2021, oppfordrer vi klubbene til å legge til rette for det tilbudet som er mulig å få til og at det gjøres en innsats for få med igjen de som.

Eksempler på hva en kan søke om tilskudd til:  

 • Reetablere tilbud
 • Gjøre en innsats for å få med igjen medlemmer som var med før det stengte ned
 • Starte opp med nytt tilbud – rekruttering av nye medlemmer
 • Arrangere aktivitetsdager, samlinger, sommerskole, camp (opplæring eller trening) for nye/eksisterende medlemmer
 • Arrangere eller delta på stevner som legger til rette for utviklingshemmede 
 • Andre aktiviteter/tiltak som bidrar til at personer med utviklingshemming blir godt ivaretatt 

 

Tilskuddsordningen gjelder for 2021.

 • Klubben kan søke om inntil kr 15 000, øremerket et konkret tiltak/prosjekt.
 • Klubben må gi en kort beskrivelse av aktivitet /tilbud for målgruppen fra mars 2020 og fram til søknadstidspunkt
 • Klubben må sende inn søknad med beskrivelse av tiltaket, inkludert antall utøvere/deltakere det gjelder for, mål med tiltaket og hvordan det skal gjennomføres. 
 • Tiltaket må innebære en merkostnad for klubben ut over det tilbudet de har i dag
 • Det må settes opp et spesifisert budsjett for tiltaket.
 • Det må sendes inn en kortfattet rapport om hvordan tilskuddet er benyttet og resultater som er oppnådd som følge av tilskuddet.
 • Det kan søkes om tilskudd gjennom hele året. Siste frist for å søke er 1. desember. Midlene må utbetales i 2021

 

Dette er tilskudd for å sikre at parautøvere i klubben blir godt ivaretatt og får den oppfølgingen som er nødvendig for læring og utvikling. 

Hvem kan søke/kriterier

 • Klubber med en eller flere parautøvere kan søke
 • Når ekstra og/eller individuell oppfølging er avgjørende for at ny utøver skal komme godt i gang og bli motivert for videre svømming
 • Etablerte utøvere som trenger ekstra og/eller individuell oppfølging for å utvikle seg videre som svømmer.
 • Klubben må ha en eller flere trenere dedikert for å følge opp parsvømmer(e)
 • Tilskuddet gjelder uavhengig av funksjonsnedsettelse (syn-hørsel-fysisk-utviklingshemming)

Tilskuddsordningen gjelder for 2021.

 • Klubben kan søke om inntil kr 10 000. Midlene må være øremerket den/de parautøvere som er i klubben.
 • Klubben må sende inn søknad med beskrivelse av tiltaket, antall utøvere det gjelder for, hvilken oppfølging de skal få og hvilke trenere som skal følge opp. Se skjema nederst på siden.
 • Tiltaket må innebære en merkostnad for klubben ut over det tilbudet de har i dag
 • Det må settes opp et spesifisert budsjett for tiltaket.
 • Det må sendes inn en kortfattet rapport om hvordan tilskuddet er benyttet og resultater som er oppnådd som følge av tilskuddet.
 • Det kan søkes om tilskudd gjennom hele året. Siste frist for å søke er 1. desember. Midlene må utbetales i 2021.

 

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til Kristin Homb, kristin@svomming.no

 

Det finnes også flere muligheter for å søke om tilskudd. Fra Svømmeforbundet kan det søkes om tilskudd til opplæring, trening og andre tiltak og tilbud som bidrar til flere og bedre muligheter for personer med funksjonsnedsettelser. Les mer om dette under menyen
Økonomi og tilskuddsordninger – parasvømmeidrett.

X