go up

Det skulle vært flere bassenger her i landet

Tilgang på bassengtid er et tilbakevendende tema der trenere, svømmere og andre svømmeinteresserte møtes. Klubbens aktivitet er avhengig av anlegg, til opplæring, trening og konkurranser, og behovet er gjerne større enn kapasiteten. Arbeidet med å sørge for tider til alle opplærings- og treningspartier tar mye administrativ tid og utgjør ofte en stor del av klubbens budsjett.

I Norge er det i dag 428 kommuner, 275 svømmeklubber og 205 svømmeanlegg med 25- eller 50-metersbasseng. Det er 7 innendørs langbaneanlegg og 198 kortbaneanlegg. Halvparten av 25-meterne er 40 år eller eldre. Dette tilsier at mange klubber ikke har tilgang til 25-metersanlegg, eller at de deler med en annen klubb. Vi anslår at bare ca 150-180 kommuner har anlegg med konkurranselengde. Klubbene har mye aktivitet i mindre bassenger, typisk 12,5m, men svømmeidretten er helt avhengig av de større bassengene for konkurranserettet aktivitet.

Anleggstemaet er komplisert og krevende: det er mange interessenter, mange beslutningstakere og sterke motkrefter. Mange grupper ønsker aktivitet i eksisterende anlegg, dette legger press på den begrensede kapasiteten som er. Samtidig er svømmeidretten ofte alene om å ville prioritere nybygg når kostnadene settes opp mot andre idrettsanlegg. Siden selv de enkleste anleggene koster nær 100 millioner kroner, vil bassengplaner gjerne forskyve flere andre anleggsprosjekter i kommunen. Dette gjør at klubbens arbeid med påvirkning og alliansebygging i idrettsrådet er svært viktig. Det gjelder enten klubben har en plass der eller om de er avhengig av å samarbeide med klubber som sitter i rådet. Vi ser at aktiviteten og medlemstallene blomstrer kraftig der det kommer nye anlegg, så det er ikke tvil om at dagens anleggssituasjon er et hinder for å drive opplæring og idrett mange steder i landet. Dette er en beskjed vi må få fram til politikerne, med en befolkning der de yngre generasjonene er stadig mindre aktive og under halvparten av tiåringene kan svømme.

Slik det ser ut nå, vil det være en jevn nedgang i tilgjengelig bassengkapasitet i årene fremover. Dette er en betydelig utfordring for Norges Svømmeforbund og for klubbene. Svømmeforbundet vil rette satsingen mot statlig finansiering, økt kunnskap om byggemetoder og kostnader, økt kunnskap om driftsøkonomi og rådgiving til kommunene. Klubbene bør rette innsatsen mot påvirkning av kommunale prosesser gjennom idrettsrådet og andre kanaler, samarbeid med anleggseier og andre klubber og en gjennomtenkt og systematisk organisering av aktiviteten for optimal utnyttelse av tilgjengelig vannflate.

Tips til klubbene

  • Vedta anleggsstrategi på årsmøtet, velg en anleggsansvarlig i styret
  • Hold løpende oversikt over behov og anslått fremtidig behov
  • Hold løpende oversikt over bassengkapasitet og anslått fremtidig bassengkapasitet
  • Samarbeid godt med anleggseiere og andre klubber
  • Hold løpende kontakt med alle relevante informasjonskanaler og beslutningstakere

Erlend Alstad - anleggskonsulentAv: Erlend Alstad, Anleggskonsulent i NSF
Mail: erlend@svomming.no

X